*عاشق عاشقی باش و دوست داشتن را دوست بدار، از تنفر متنفر باش و به مهربانی مهر بورز، با آشتی آشتی کن و از جدایی جدا باش


*خورشید باش که اگر خواستی برکسی نتابی نتوانی .

*شریف ترین دلها دلی است که اندیشه ی آزار کسان درآن نباشد.

*خوشبختی از آن کسانیست که خواهان خوشبختی دیگران باشند .

*عشق می ماند؛ انسان ها هستند که عوض می شوند .

*اگر کسی را دوست داری، به او بگو . زیرا قلبها معمولاً با کلماتی که ناگفته میمانند، میشکنند .

*بردباری ، هنگامی خوب است که مبدأ منزهی داشته باشد ، وگرنه در مقابل بیدادگری ، بردباری ناتوانی ، و ناتوانی مقدمه نابودی است.

*انسانهایی که تنها هستند،همیشه در معرض خطر عشق اند

*همیشه اشتباهات مردم را ببخش نه به خاطر اینکه آنها سزاوار بخشش اند بلکه تو سزاوار آرامش هستی.

*در دوره ای که از آن اوباش است بهتر است که اعتماد و اندیشه تان را پنهان کنید.

*آنچه را می شنوید به عقل سلیم و منش پاک و روشن بسنجید و آنگاه بپذیرید.

*من آینده را دوست دارم چون بقیه عمرم را باید در آن بگذرانم.

*راه جهان یکی است و آن راستیست .

*هنگامی که همه یکسان فکر می کنند دیگر کسی بیشتر نمی اندیشد.

*دلیل شادی کسی باش نه قسمتی از آن و همیشه قسمتی از غم دیگران باش نه دلیل آن.

*خداوند بی نهایت است و لامکان و بی زمان اما به قدر فهم تو کوچک .

*بهترین زندگی دو جهان برای کسانی است که نیک بیاندیشند و پارسایی را سرلوحه زندگی خویش کنند .

*انسان به هر چه که اراده کند خواهد رسید . اندیشه آدمی سازنده زندگی اوست.

*انسانی که گمراهی را ببیند و او را با دانش و خرد خویش راهنمایی نکند در ردیف گناهکاران است .

*بهشت و دوزخ ما در این جهان در دستان خود ماست . نیکی پاسخ نیکی است و بدی سزای بدی . نتیجه زندگی ما حاصل اعمال ماست .

*زندگی شما وقتی زیبا و شیرین خواهد شد، که پندارتان، کردارتان و گفتارتان نیک باشد.کسی که بر قلب خود غلبه نکرد بر هیچ چیز غالب نخواهد شد.